Algemene inschrijfvoorwaarden Solutiom Opleidingen

Hierna vindt u de inschrijfvoorwaarden van Solutiom Opleidingen. Het gaat hierbij om algemene voorwaarden.

 1. Door u in te schrijven voor een opleiding/cursus van SolutioM Opleidingen, verklaart de (ouder/verzorger van de) cursist(e) een cursusovereenkomst aan te gaan met SolutioM Opleidingen. Voor inschrijving dient u 18 jaar of ouder te zijn. Inschrijven kan op verschillende manieren: telefonisch, schriftelijk, via e-mail of via internet. Door inschrijving, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden:
 2. Levering vindt doorgaans plaats op één van de volgende cursusdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, direct na school, later in de middag of in de avonduren. Op het volgende adres:

Volksuniversiteit Boekel-Venhorst, Sint Janplein 20, 5427 BG Boekel,
MFC de Horst, St. Josephplein 14, 5428 GL Venhorst,
Kindcentrum Octopus, Parkweg 36, 5427 AL Boekel,
Kindcentrum de Regenboog, Parkweg 10, 5427 AL Boekel,
OBS de Uilenspiegel, Parkweg 10, 5427 AL Boekel.

 1. Na datum van inschrijving heeft de (ouder/verzorger van de) cursist(e) 14 werkdagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
 1. De overeenkomst wordt door SolutioM Opleidingen bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de (ouder/verzorger van de) cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
 1. De kosten van de totale cursus staan vermeld op www.solutiom.nl. Deze verschillen per cursus. Ruim voor aanvang van de cursus (ongeveer 3 weken) wordt een factuur naar u verzonden voor het volledige cursusbedrag inclusief eventuele borgbedragen. Deze factuur dient voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Betalen in termijnen is mogelijk in overleg.
 1. Bij achterstallige betaling heeft SolutioM Opleidingen het recht om de cursist(e) de toegang tot de lessen te ontzeggen en/of de toegang tot eventueel online materiaal stop te zetten.
 1. Indien aan de orde: ouders/verzorgers stellen SolutioM Opleidingen voor de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende hun kind, zodat daar tijdens de cursus rekening mee kan worden gehouden. Eventueel wordt in overleg met de ouders een afwijkend traject bepaald.
 1. De cursist(e) dient bij afwezigheid of ziekte af te (laten) bellen.
 1. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
 1. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze deelnemen aan de eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.
 1. Reeds betaalde lesgelden worden in basis niet gerestitueerd. SolutioM Opleidingen kan hierop een uitzondering maken, mocht dit als redelijk worden gezien.
 1. Het toetsenbord dat tijdens de eerste les wordt uitgereikt, blijft eigendom van SolutioM Opleidingen. Hiervoor wordt een borg van € 15,- in rekening gebracht, welke aan het eind van de cursus na inlevering van het toetsenbord wordt teruggestort op de rekening van waar het cursusgeld is voldaan.
 1. Bij ernstige beschadiging of verlies van het toetsenbord wordt deze borg niet door SolutioM Opleidingen terugbetaald.
 1. De intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal blijven te allen tijde bij SolutioM Opleidingen. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.
 1. SolutioM Opleidingen heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hier¬bij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist(e), de planning van dusdanig kan worden aangepast met een uitloop van maximaal 4 weken.
 1. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur van SolutioM Opleidingen of van de apparatuur op de leslocatie. Thuis dient de cursist(e) te oefenen op de eigen computer/laptop, hiervoor is internettoegang nodig.
 1. Mocht de cursist(e) niet beschikken over een computer/laptop met internettoegang, kan (indien mogelijk) tijdens de andere cursustijden geoefend worden op materiaal van SolutioM Opleidingen.
 1. SolutioM Opleidingen behoudt het recht bij onvoldoende aanmeldingen de cursus te annuleren.
 1. Indien de cursist(e) aan het einde van de cursus niet aan de minimum exameneis voldoet, en wel altijd het opgegeven huiswerk heeft gemaakt, krijgt hij/zij de gelegenheid een gratis herexamen te doen op een in overleg afgesproken tijdstip.
 1. Schade, door onoordeelkundig gebruik, aan door SolutioM Opleidingen verstrekte appara¬tuur/materiaal komt voor rekening van de cursist(e).
 1. De cursist(e) is verplicht SolutioM Opleidingen van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen.
 1. Als de (ouder/verzorger van de) cursist(e) niet tevreden is over de cursus c.q. SolutioM Opleidingen kan een klacht worden ingediend bij SolutioM Opleidingen. Dit kan schriftelijk per brief of e-mail, of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden afgehandeld. Wanneer de klacht niet door SolutioM Opleidingen opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden (arbitragecommissie van de Vereniging van Leraren – VSLM). In onderling overleg kan hier van worden afgeweken en kan eventueel een andere onafhankelijke derde worden aangewezen . Het oordeel van deze onafhankelijke derde is bindend. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende één jaar bewaard.
 1. De aansprakelijkheid van SolutioM Opleidingen beperkt zich tot maximaal het door u betaalde lesgeld.
 1. SolutioM Opleidingen neemt een grote mate van zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en controle van advertenties, informatiebrochures, lesmateriaal en de toezending daarvan. Mocht u desondanks klachten hebben, meld deze dan schriftelijk, binnen één maand na ontvangst van het desbetreffende materiaal aan: SolutioM Opleidingen, Wijstgrond 23, 5427 HW Boekel. Of per e-mail: info@solutiom.nl.
 1. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens geven we u te kennen dat alle door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van cursisten, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze cursussen of daaraan gerelateerde informatie. SolutioM Opleidingen verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wilt u geen informatie meer van ons ontvangen, dan kun u ons dat schriftelijk meedelen.